آخرین اخبار
GMT+2 10:20
"); } } $(".sb-content-808").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items:3 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });

دانستنی ها

"); } } $(".sb-content-302").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items:3 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });
"); } } $(".sb-content-510").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items:3 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });

مصاحبه‌های دیدنی

"); } } $(".sb-content-421").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items:3 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });
"); } } $(".sb-content-360").owlCarousel({ items: 6, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items:6 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });

فیلم‌های کامل ایرانی

"); } } $(".sb-content-377").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items: 3 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });

دیدنی ها

"); } } $(".sb-content-640").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items:3 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });
"); } } $(".sb-content-206").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items:3 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });
"); } } $(".sb-content-70").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ 1000:{ items: 3 }, 671:{ items:3 }, 480:{ items:2 }, 320:{ items:1 }, 1:{ items:1 } } }); });

اجتماعی

«هندوانه» یک جستجوگر و موتور هوشمند خبری است که بصورت خودکار صدها خبر را روزانه از سایت های خبری و خبرگزاری خارجی و داخلی موثق دریافت و به نمایش می‌گذارد.